Friday, July 9, 2010

RENUNGAN

ÎŽóÇyèø9$#ur
ÇÊÈ
¨bÎ)
z|¡SM}$#
Å"s9
AŽô£äz
ÇËÈ
žwÎ)
tûïÏ%©!$#
(#qãZtB#uä
(#qè=ÏJtãur
ÏM»ys΢Á9$#
(#öq|¹#uqs?ur
Èd,ysø9$$Î/
(#öq|¹#uqs?ur
ÎŽö9¢Á9$$Î/
ÇÌÈ

1. Demi Masa!

2. Sesungguhnya manusia itu Dalam kerugian -

3. kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan Dengan kebenaran serta berpesan-pesan Dengan sabar.


 

BACA, FAHAM, TELITI DAN RENUNGILAH AYAT INI.

No comments:

Post a Comment